Skole i Congo

Åben kort
Lokal tid:
22:27:11

Primary School Alphonse Massamba-Débat

Brazzaville
schoolLæs mere

Cathedral Sacred Heart De Brazzaville

Avenue de la Base, Brazzaville
schoolLæs mere

Genc Congo

Plateau des, 15 ans, Brazzaville
schoolLæs mere

Complexe Scolaire La Poudriere

Avenue de la Base, Brazzaville
schoolLæs mere

Ecole Africaine de developpement (EAD)

Brazzaville
schoolLæs mere

Groupe Scolaire Dom Helder Camara /GSDHC Brazzaville

Brazzaville
schoolLæs mere

Campus Numérique Francophone de Brazzaville/Agence Universitaire de la Francophonie

Rectorat de l'Université Marien Ngouabi, Brazzville
schoolLæs mere

Institut des Jeunes Sourds

Avenue des Premiers Jeux Africains, Brazzaville
schoolLæs mere

Cefa Métiers Du Bâtiment And Des Travaux Publics

Brazzaville
schoolLæs mere

Ceg 8 Mars

Rue Nko, Brazzaville
schoolLæs mere

Primary School De Ngambio

Unnamed Road,, Brazzaville
schoolLæs mere

School Group Les Minimes

1710 rue Albert mampiri
schoolLæs mere

BIBLIO MEDIA BUS

parc zoologique de, Brazzaville
schoolLæs mere

Complex School La Paillote

Brazzaville
schoolLæs mere

School Group Le Coeur De Mely

Plateau des, 15 ans, Brazzaville
schoolLæs mere

Ceg-Ngamaba

Avenue de Ngamaba, Brazzaville
schoolLæs mere

School De M'filou

Brazzaville
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Congo

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning