Restaurant i Congo

Åben kort
Lokal tid:
21:19:43

Café CHOCO

Avenue Guynemer, Brazzaville
restaurantLæs mere

Russian food & Culture

Rue Yamba, Brazzaville
restaurantLæs mere

Café Maya

aéroport zone fret .tarmac
restaurantLæs mere

Salon Ébène

Moungali, Brazzaville
restaurantLæs mere

Restaurant Céleste

Rue Madzia, Brazzaville
restaurantLæs mere

SILVER WINGS LE SNACK-BAR

699, Rue Nko, Plateau des, 15 ans, Brazzaville
restaurantLæs mere

Restorama

1131, Rue Vinsa, Brazzaville
restaurantLæs mere

Restaurant La Pirogue

Avenue des Anciens Enfants de Troupe, Brazzaville
restaurantLæs mere

La Cours des Grands

Avenue des Trois Martyrs, Brazzaville
restaurantLæs mere

Le Milkshake

1813, Avenue Loutassi, Brazzaville
restaurantLæs mere

Restaurant Miam

Rue Louémé, Brazzaville
restaurantLæs mere

La Clé des Champs

351 Avenue Savorgnan de Brazza, Brazzaville
lodgingLæs mere

Restaurant la Providence

Mfilou, Brazzaville
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Congo

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning