Kommunen i Congo

Åben kort
Lokal tid:
22:15:14

Parquet de Brazzaville

POTO-POTO, Brazzaville
courthouseLæs mere

Ministère des Voies Navigables et de l'Economie Fluviale

Avenue du Génértal De Gaulle, Brazzaville
local_government_officeLæs mere

Direction des études et de la planification

Avenue du Génértal De Gaulle, Brazzaville
local_government_officeLæs mere

Direction de la santé et de la famille

Brazzaville
local_government_officeLæs mere

MAKELEKELE

Unnamed Road, Brazzaville
local_government_officeLæs mere

Ministère de La Communication

Avenue du Serg Malamine, Brazzaville
local_government_officeLæs mere

Mairie de Poto-Poto

Poto-Poto, Brazzaville
local_government_officeLæs mere

Orchidée Numérique

Brazzaville
local_government_officeLæs mere

Fram Safari Tours

315 Rue, Ngabé
local_government_officeLæs mere

Mairie De Talangaï

Brazzaville
local_government_officeLæs mere

Ministère de l'intérieur

Boulevard Colonel Tshatshi, Kinshasa
local_government_officeLæs mere

Maison St.Ignace

Avenue Père Boka, Kinshasa
city_hallLæs mere

Ministère des Finances

Kinshasa
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier i Congo

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning