Kirke i Congo

Åben kort
Lokal tid:
21:18:51

Église Baptiste Évangélique Missionnaire

02, rue Koua, Kinsoundi, Brazzaville
churchLæs mere

El Bethel Tabernacle

Rue DIESSE, Brazzaville
churchLæs mere

NDUNZIA MPUNGU

Avenue du District, Brazzaville
churchLæs mere

Paroisse Saint Michel de Ngangouoni

Rue Faustin Malanda, Brazzaville
churchLæs mere

Centre d'Evangélisation Mondiale Philadelphie

Brazzaville
churchLæs mere

Parish Our Lady of the Assumption

Poto-Poto, Brazzaville
churchLæs mere

association des scouts et guides du congo(asgc)

paroisse Notre dame de l'assomption, sise route du cimetière, Centre ville., Brazzaville
churchLæs mere

Notre Dame du Rosaire

Avenue de Ma-Loango, Brazzaville
churchLæs mere

📑 Alle kategorier i Congo

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning