Steder i Brazzaville

Lokal tid:
09:31:08
Brazzaville

Brazzaville

Brazzaville
localityLæs mere

Hotel Muesse

Rajec Road, Kintelle Brazzaville, Brazzaville
point_of_interestLæs mere
Aeropuerto de Maya-Maya

Aeropuerto de Maya-Maya

Brazzaville
airportLæs mere

Chambres d hotes du congo

Bacongo (Pissa) et Diata (la corniche), Brazzaville
lodgingLæs mere
Pacific Hotel

Pacific Hotel

28, rue Kouilou, la poudrière 1er arrêt au bord de l'aeroport. La poudrière, Brazzaville
lodgingLæs mere

Amaritsah Club Hotel

impasse lycée Javauhey Impasse lycée Javauhey Centre ville, Brazzaville
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Brazzaville

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning