Bageri i Congo

Åben kort
Lokal tid:
21:49:56

Boulangerie de Loutassi

1337 Avenue des Trois Martyrs, Brazzaville
bakeryLæs mere

Patisserie de la Mairie

Avenue du District, Brazzaville
bakeryLæs mere

Boulangerie de la mairie

MFILOU-NGAMABA, Brazzaville
bakeryLæs mere

Boulangerie de MOUHOUMI

MOUHOUMI MFILOU-NGAMABA, Brazzaville
bakeryLæs mere

Les Epinnettes

Moungali, Avenue des Trois Martyrs, Brazzaville
bakeryLæs mere

Boulangerie de la Plaine

Brazzaville
bakeryLæs mere

Pain de sucre

Avenue Amilcar Cabral, Brazzaville
bakeryLæs mere

Patachoux

3642 Boulevard Du 30 Juin, Kinshasa
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier i Congo

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning